e-office สพป.สท.2

เอกสารทั้งหมด
# ความสำคัญ เรื่อง จาก วันที่ส่ง
1 ปกติ ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์โครงการ "มื้อเช้า เ... กลุ่มส่งเสริมการจัดก.. 13 ก.ย. 2556
2 ปกติ การแข่งขันวอลเลย์บอลชายหาด "ยูโร่เค้ก" ไทยแลน... กลุ่มส่งเสริมการจัดก.. 13 ก.ย. 2556
3 ปกติ การฝึกอบรมวิชาผู้กำกับลูกเสือ กลุ่มส่งเสริมการจัดก.. 13 ก.ย. 2556
4 ปกติ ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการหุ้มทองคำ... กลุ่มอำนวยการ 13 ก.ย. 2556
5 ด่วนมาก การมอบเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ "คุรุสดุดี" ปร... กลุ่มบริหารงานบุคคล 13 ก.ย. 2556
6 ปกติ ขอเชิญเช่าบูชาพระพุทธรูปปางลีลาสมัยสุโขทัย ขน... กลุ่มอำนวยการ 13 ก.ย. 2556
7 ด่วนมาก รายงานผลการได้รับจัดสรรเงินทุนเพื่อโครงการอาห... กลุ่มส่งเสริมการจัดก.. 13 ก.ย. 2556
8 ปกติ สอบถามความพึงพอใจของผู้รับบริการ กลุ่มอำนวยการ 13 ก.ย. 2556
9 ปกติ การจัดสรรงบประมาณปี 2556 งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ท... กลุ่มนโยบายและแผน 12 ก.ย. 2556
10 ปกติ แต่งตั้งคณะกรรมการทดสอบความสามารถในการอ่านของ... กลุ่มนิเทศ ติดตามประ.. 12 ก.ย. 2556
11 ปกติ การฝึกอบรมวิชาผู้กำกับลูกเสือสำรอง ขั้นความรู... กลุ่มส่งเสริมการจัดก.. 11 ก.ย. 2556
12 ปกติ บันทึกการสัมภาษณ์ออกอากาศ ผอ.มานพ ษมาวิมล ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเ.. 11 ก.ย. 2556
13 ปกติ บ้านพักนักเรียนประสบอัคคีภัย กลุ่มอำนวยการ 11 ก.ย. 2556
14 ด่วนที่สุด การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ "มาร์ชชิ่งความดี เพื่... กลุ่มส่งเสริมการจัดก.. 10 ก.ย. 2556
15 ปกติ แจ้งรายชื่อสถานศึกษาที่จะได้รับการประเมิณคุณภ... กลุ่มนิเทศ ติดตามประ.. 10 ก.ย. 2556
16 ปกติ โครงการประกวดผู้มีผลงานดีเด่น(Sukhothai2 AWAR... กลุ่มบริหารงานบุคคล 9 ก.ย. 2556
17 ปกติ การเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรท... กลุ่มบริหารงานบุคคล 9 ก.ย. 2556
18 ปกติ ส่งคำสั่งและตารางประเมินห้องเรียนคุณภาพ บ้านทุ่งพล้อ 9 ก.ย. 2556
19 ด่วนที่สุด การคัดเลือกนักเรียน และสถานศึกษา เพื่อรับรางว... กลุ่มส่งเสริมการจัดก.. 7 ก.ย. 2556
20 ด่วนที่สุด การคัดเลือกนักเรียน และสถานศึกษา เพื่อรับรางว... กลุ่มส่งเสริมการจัดก.. 7 ก.ย. 2556
1 2 3 4 5 6 .. | หน้าถัดไป
จำนวนข้อมูล : 474 (24 หน้า)

2556 ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.